Luker i gulv

Hvilke luke skal du velge?

Hva er forskjellen på de ulike lukene?

Som språk og dialekter utvikles ulike ord og begreper for å benevne en luke. Det er ikke alltid like enkelt å forstå forskjellen. Her kommer en kort innføring:
017A5550

Plansenket luke

innebærer at luka, når det er ferdig installert, ligger jevnt med gulvets overflate – uten noen forhøyede detaljer.

Et lamelluke er en plansenket luke. Lamelluke er en betegnelse på en konstruksjonsmetode – altså at luka er bygget opp av med et kjernemateriale som er limt og festet til en metallplate på over og underside. Fordelene med lamellkonstruksjonen er god evne til isolering både mot kulde og støy, men også konstruksjoner med gode styrkeegenskaper i kombinasjon med lav vekt.

En kum eller dørkeplateluke felles også inn i dekket og vil som ferdig montert flukte med overkant ferdig gulv.

Kanalluker er som oftest også plansenkede og flukter med overkant ferdig gulv.

Overfallsede luker

monteres normalt på toppen av et dekke, og bygger gjerne 5-15 cm opp over dekket. De er sjelden kjøresterke (at de stikker opp gjør de lite egnet for å kjøre over). Fordelen med overfalsede luker er egenskaper mot inntrengning av overflatevann. De er derfor velegnet til utvendig montasje, eksempelvis på tak, over sjakter eller kummer.

KDA Stort 191217 204148
BVA 191217 133004

Luker for istøping av betong

Luker for istøping av betong er fleksible løsninger med henblikk på utsparing til ønsket overflate. Lukene fylles med betong for å oppnå belastningskravene, og det er viktig å huske på at styrken reduseres dersom det spares ut til for eksempel belegningssten. I slike tilfeller er det viktig å velge en luke med tilstrekkelig dybde.

Luker for istøping av betong gir en robust og solid løsning. Ved større luker anbefales det bruk av lukeløfter eller annen innretning for å løfte ut luka.

Les mer om vår lukeløfter her

Med over 50 ulike typer luker i vårt standardsortiment har vi antakeligvis markedets største utvalg

For å gjøre det enklere å velge rett luke til ditt prosjekt, har vi utarbeidet lukehjelperen. Dette er en huskeliste over de ulike momenter det er viktig at du tenker gjennom og finner ut før du skal bestille en luke i gulv. Lukehjelperen finner du nederst på denne siden.
017A5520

Hvilken overflate skal luka ha?

Det er ulike krav til overflaten på en luke i gulv. I noen tilfeller ønskes sklisikker overflate, i andre tilfeller ønskes at luka er så lite synlig som mulig.
overflater2

Hvilken overflate luka skal ha, har påvirkning for valg av luke og i noen tilfeller også høyde på luka. Dette må også sees i sammenheng med belastning på luka.

Tenk derfor på:

Er det krav til overflate?

Skal overflaten være sklisikker?

Hvordan er gulvet rundt luka? Fliser, teppefliser, belegg, parkett?

Er det krav om at luka skal ha samme overflate som gulvet rundt?

For utomhusluker kan det også være aktuelt å legge brostein i luka.

Vi har luker som passer til alle omgivelser, men det er viktig at det velges luke som har riktig belastning – også med ønsket overflate.

Eksempelvis har en luke for istøping av betong klassifisert belastning når den er fylt helt opp med betong. Dersom mengde betong reduseres for å skape plass til brostein, vil følgelig også belastningen på luka reduseres.

Belastning på luke i gulv

Luker i gulv kan utsettes for ulik belastning. Det er derfor viktig å avdekke hvilken belastning som er aktuelt i ditt tilfelle.

 • En luke i kjellergulv vil trolig kun bli utsatt for persontrafikk
 • I kontorlokaler er det viktig å identifisere om det kan bli benyttet tunge jekketraller, eller om belastningen vil kun være begrenset til sekketraller og persontrafikk.
 • Parkeringskjellere med begrenset takhøyde vil normalt kun utsettes for belastning fra personbiler.
 • Industri- og lagerlokaler kan utsettes for belastning fra tyngre kjøretøy og truck. Må luka være plassert i kjørebane, eller kan den plasseres utenfor, og slik sett dimensjoneres for lavere belastning? Normalt er det en sammenheng mellom krav til belastning og pris.
 • Kaianlegg og flyplasser kan utsettes for store belastninger og luker må dimensjoneres for denne lasten.
 • Skal luka stå ute? Vil det være fare for kjørebelastning, eller vil kun snølast være dimensjonerende for belastningen?
 • Belastning på luker i gulv dimensjoneres etter EN124:2015. Du kan lese mer om standarden her.

Illustrasjonen nedenfor viser de ulike belastningsklassene i EN124.

Gangtrafikk til Fly D900

Plassering og krav til tetthet?

Skal luka plasseres inne eller ute?

Luker montert ute vil som oftest ha krav til å være tette mot inntrengning av vann. Vi har ulike løsninger avhengig av kravene.

 • Kan luka bygge over dekket? I såfall er en overfallsluke ideel til formålet. Den tåler persontrafikk, og vil ikke kunne utsettes for annen belastning enn snølast og persontrafikk. Overfallsluker er i tillegg vanntette, også mot overflatevann opp mot 8-10 cm vannhøyde.
 • Skal luka plasseres over pumper, stakepunkt eller åpen kloakk? En lukttett luke må benyttes. Denne har pakninger som tetter mellom ramme og luke. I tillegg er luka låst eller skrudd til ramme.
 • Sitter luka over eksempelvis et prosessanlegg med undertrykk? I såfall må det brukes en luke som hindrer at det suges falsk luft inn i prosessanlegget. Tilsvarende som for lukttette lokk vil pakning mellom ramme og luke sikre tilstrekkelig tetthet. Her finnes løsninger som både er låst til ramme med lås eller skrue, eller som ligger løst i ramme. Valg av løsning vil avhenge av krav til trykktetthet og betjeningsfrekvens.
 • Skal luka monteres i et brannskille? Brannklassifisert luke må benyttes. Denne har både tetthet mot røyk og lukt i tillegg til å være brannmotstandsdyktig i henhold til EI90.

Hva er viktig å tenke på med betjening av luke?

Hvor ofte skal luka betjenes?

Hvor ofte luka skal åpnes eller lukkes er avgjørende for utstyrsnivået og funksjonene den bør ha. Skal den betjenes flere ganger daglig er utstyr som hengsler, gassfjærer og løftehåndtak helt nødvendig. Skal den derimot betjenes sjelden, og kun ved visse behov, vil utstyrsnivået og hjelpeinnretningene være enklere. Videre er det viktig åtenke på hvorvidt luka skal betjenes av en eller flere personer, eller eventuelt med traverskran eller likendende. Vi produserer luker med løfte og betjeningsutstyr.

Når må luken eller lokket være hengslet?

Om luka bør være hengslet, henger også sammen med hvor hyppig den skal betjenes. Skal luken betjenes ofte er det en fordel med hengsler. Hengslede luker kan også utstyres med utrustning områdeavgrensning for å unngå utilsiket fall ned i åpnet luke.

sikkerhetsgitter

Når er det behov for sikkerhetsgitter?

Luka bør ha sikkerhetsgitter når fallhøyden er så stor at det er fare for personskader. Noen ganger er sikkerhetsgitteret også en forsikring mot å stenge uvedkommende ute. Et sikkerhetsgitter vil også bidra til å trygge inspeksjoner og gjøre at for eksempel spyling kan skje på en sikker måte uten fare for personskade. Våre sikkerhetsgitre er hengslede eller enkelt demonterbare – for å gi en så trygg bruk som mulig.

Disse lukene er godt utstyrt for å imøtekomme HMS-kravene. Lukene kan uten problem også benyttes til andre type installasjoner.

Låsbare luker?

Alle luker som monteres utomhus skal etter vårt syn kunne låses. Enten med hengelås, eller annen sikring mot utvedkommendes adgang.

Våre overfallsluker er som standard forberedt for hengelås.

For luker som krever hyppig betjening anbefaler vi bruk av snaplås. Denne gir nødvendig sikkerhet i mot utilsiktet bruk, men er samtidig enkel å betjene for operatør. Når luka lukkes vil den automatisk gå i lås. Plansenkede luker – luker som flukter med gulvet – kan i noen tilfeller også utstyres med trekant eller firkantlås.

KLF Las 3

Krav til hyppig inspeksjon?

Enkelte prosessinstallasjonen krever hyppig inspeksjon. Vi opplever samtidig at disse prosessanleggene har undertrykk som gjør at det ønskes inspeksjon uten å åpne en luke. Vår kuppelløsning gir god mulighet til visuell inspeksjon uten åpning av luka. Avhengig av temperatur i prosessanlegget har vi kuppeløsninger med både ett og to-lags kupler, som forhindrer duggdannelse.

Undersiden av kuppelens ramme kan utstyres med lys for enklere å foreta visuell inspeksjon.

Dersom kuppelen også skal benyttes for spyling, utstyres disse med sikkerhetsgitter på undersiden. Dette er hengslet og kan enkelt hengsles til side ved behov for full åpning.

Kuppel lukket

Målsetting og begreper for størrelse på en luke

Vi opplever at størrelsen på en luke tar utgangspunkt i forskjellige behov og preferanser. Det er derfor viktig å avklare tidlig:

 • Er det krav til størrelse på lysåpningen – altså fri åpning innvendig i lukens ramme? Ofte kan det være tekniske installasjoner eller prosessutrustning som skal heises opp via en åpen gulvluke.
 • Er det begrensning på stedet som legger føringer for hvilke mål en luke kan ha? I noen tilfeller er utsparingen i dekket – altså området som luka skal monteres – ferdig utarbeidet. I slike tilfeller legger dette føringer for hvor stor luke som kan monteres.
 • Valg av innfesting påvirker også størrelse på luka. Eksempelvis om luka pusses/gyses inn etter at dekket er støpt, må det settes av tilstrekkelig plass til dette mellom utsparingen i dekket og det utvendige målet på luka. Skal luka monteres i forskalingen og støpes inn sammen med dekket, trenger man ikke å ta hensyn til dette.
 • Enkelte luker har braketter som bygger inn i lysåpningen. Det er derfor viktig å skaffe til veie informasjon for eventulet hva som skal heises gjennom luka for å forsikre seg om at brakettene ikke er til hinder.
 • Alle gulvluker bør ligge an på en hylle eller vinkel rundt hele utsparingen. Det er viktig at høyden fra overkant hylle/vinkel til overkant dekke er tilstrekkelig – og tilpasset til aktuell luke og dens byggehøyde.
forklaring malbegreper gulvluke