STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR HELNOR AS

 

 1. Anvendelse

  Alle Helnor AS (heretter Helnor) sine tilbud, salg, leveringer og prisoverslag finner sted på grunnlag av betingelsene i disse standardvilkår, med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt mellom partene. Vilkårene vil også komme til anvendelse på alle fremtidige kjøp, selv om vilkårenes anvendelse ikke uttrykkelig gjentas ved hver handel.

   

Disse betingelsene anses akseptert senest ved mottak av varer eller tjenester fra Helnor. Bekreftelser e l fra kjøpers side med henvisning til kjøpers forretningsvilkår er ikke bindende. Ethvert avvik fra herværende leveringsbetingelser er kun gyldige hvis disse er skriftlig bekreftet av oss.

 

 1. Overslag og inngåelse av kontrakt

 

Våre overslag er uforpliktende. Salgskontrakter og avtaler skal kun bli bindende på grunnlag av vår skriftlige ordrebekreftelse eller gjennom levering hvorved vår endelige faktura erstatter ordrebekreftelsen.

 

Ved bestilling skal uttrykk som “tidligere levert” mv kun referere seg til type/utførelse og ikke til pris.

 

Alle tekniske anbefalinger, skriftlige eller muntlige, angitt av Helnor med hensyn til bruk, bruksområde mv, er uten ansvar, herunder også i relasjon til eventuelle tredjeparts immaterielle rettigheter. Kjøper må alltid selv undersøke og fatte avgjørelsen med hensyn til våre produkters egenhet for den bruk og de formål kjøper har.

 

 1. Tilbud og salg

   

  Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist i tilbudet. Er ingen frist angitt i tilbudet, faller det bort innen 2 uker etter det ble avgitt. Tilbud eller avtaler som Helnor sine representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av Helnor, f eks ved tilbudsbrev, ordrebekreftelse eller underskrift av avtale.

Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Endringen vil være vesentlig dersom prisen påvirkes mer enn 5 %. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har Helnor rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer av disse dersom en delbestilling skulle bli aktuell.

 1. Betalingsbetingelser
 2. Standard betalingsvilkår er betaling per 14 – fjorten – dager under forutsetning at kunde blir vurdert som kredittverdig.Overskrides betalingsfristen har Helnor krav på lovens morarente av det til enhver tid utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis Helnor forlanger dette. Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har Helnor i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer.

 

 1. Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalte beløp innen 30 dager etter forfall, skal forsinkelsen anses vesentlig og Helnor er berettiget til, gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøperen for lidt tap. Slik erstatning må dog ikke overstige den avtalte kjøpesum (inkl mva).

Helnor har rett til å motregne eventuelle tilgodehavende mot kjøper. Dette gjelder også i de tilfeller det foreligger factoringavtale.

 

 1. Har ikke Helnor gitt kreditt eller henstand med betalingen, plikter Helnor ikke ved å overgi varen, eller på annen måte å overføre rådigheten over varen, uten at kjøpesummen betales samtidig eller i forkant.
 2. Betaling må utføres uavhengig av reklamasjoner som følge av feil, det er imidlertid tillatt å holde tilbake eller motregne betaling hvis Helnor aksepterer kjøpers motkrav og beløp slik at det er uomtvistet.

 

 1. Kjøper er i mislighold hvis den avtalte tidsfrist for betaling er overskredet, også i tilfeller der det ikke har funnet sted noen særskilt betalingsoppfordring. Det er også mislighold hvis kjøper ikke betaler etter å ha mottatt betalingspåminnelse etter forfallsdato på innkjøpsprisen.

 

 1. Ved betalingsmislighold forfaller alle Helnor sine fordringer umiddelbart og kan inndrives.

 

 1. Dersom det inntreffer omstendigheter som er egnet til å svekke kredittverdigheten til kjøper, skal Helnor være berettiget til å bringe alle vårt tilgodehavende til forfall umiddelbart. Videre skal vi være berettiget til kun å effektuere utestående forsendelser mot forskuddsbetaling eller sikkerhet. Hvis forskuddsbetaling ikke finner sted eller det ikke stilles sikkerhet, innen rimelig tid etter varsel med krav om dette er gitt, er Helnor berettiget til å kansellere enhver kontrakt om tjeneste eller leveranse som fortsatt er utestående. Ved slik kansellering bortfaller også kjøpers forpliktelser i relasjon til angjeldende ikke effektuerte forsendelser.

 

 1. Helnor er berettiget til å motregne alle beløp som er skyldig til oss fra kjøper mot alle krav som rettes mot oss av kjøper.

 

 1. Betalingsvilkår som avviker fra det ovenstående må avtales skriftlig.

 

 1. Salgspant

   

  Helnor har salgspant i de leverte varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jfr panteloven §§ 3-14 til 3-22, inntil varene er betalt fullt ut. I den utstrekning ufravikelig lov ikke forbyr dette, har Helnor salgspant i alle varer levert fra Helnor. Videre har Helnor rett til å kreve alle andre former for pant i henhold til panteloven. Kjøper er forpliktet til å foreta seg alle nødvendige tiltak og handlinger som er nødvendig for å inngå slike avtaler og sikre rettsvern.

 

 1. Risikoovergang

   

Uten hensyn til bestemmelsene i eventuelle Incoterms som er avtalt brukt, skal risikoen gå over på kjøper når varene er overført til speditør eller transportør, og aldri senere enn når disse forlater fabrikken.

 

Når risikoen for varen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at varen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren. Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller stilt til kjøpers rådighet ex works.

Blir varen ikke hentet eller til rett tid, og beror dette på kjøperen eller forhold på hans side, går risikoen over på ham på tidspunkt for avtalt henting, og det inntrer kontraktbrudd fra hans side ved at han ikke overtar varen.

 

Hvis Helnor påtar seg å lagre varene, skjer dette for kundens regning og risiko.

 

 1. Levering

   

  I henhold til gjeldende INCOTERMS EXW, Ex Works : Helnor AS, Kinnlimarka 30, 2360 Rudshøgda.

EXW er selgers fabrikk eller lager, slik at fortransporten også er for kjøpers regning og risiko. Dette gjelder med mindre annen levering er særskilt skriftlig avtalt mellom partene.

 

 1. Leveringsfrist og oppfyllelse

 

 1. Oppfyllelsesstedet for leveringer er hos Helnor. Leveringstidspunkter er uforpliktende, med mindre det motsatte er særskilt erklært. Leverings- og oppfyllelsesfrist anses oppfylt hvis leveransen før utløpet av en tidsfrist har forlatt fabrikken eller det er blitt meddelelse om at den er klar for utsending eller tjenesten allerede har blitt oppfylt. Varer som er meddelt klare for utsending må avhentes av kjøper umiddelbart etter leveringstiden; i motsatt fall skal vi ha rett til å videresende varen på en måte vi velger eller vi kan oppbevare varen etter eget forgodtbefinnende på kjøpers regning og risiko. Det samme gjelder hvis utsending ikke kan iverksettes på grunn av årsaker utenfor vår kontroll. Ved melding om at varen er klar for avhenting/utsendelse skal varen anses for å ha blitt levert og kan faktureres.

 

 1. Leverings- og oppfyllelsesfrister skal forlenges med rimelig tid for det tilfelle at det iverksettes tiltak som følge av arbeidskonflikt, særlig streik og lockout, men også ved at andre uforutsette hindringer utenfor vår kontroll inntreffer, og slike hindringer beviselig har en betydelig innvirkning på produksjonen eller leveransen av produktet som selges eller på utførelsen av den anmodede tjeneste. Dette prinsippet kommer også til anvendelse dersom slike omstendigheter oppstår hos våre leverandører, og i tilfeller der vi ikke har nok råvarer og materialer, og dette ikke skyldes feil vi har begått. Foranstående gjelder også når nevnte omstendigheter oppstår når vi allerede er i mislighold. For det tilfellet at tidsfristen på dette grunnlag blir forlenget i en periode er vi berettiget til å kansellere kontrakten. Det samme gjelder for kjøpers vedkommende etter at det er gitt én betalingsutsettelse. I viktige tilfeller skal vi underrette kjøper på det tidligste mulige tidspunkt slike hindringer inntrer og opphører. Den ovenstående regulering kommer også til anvendelse når de beskrevne hindringer inntreffer på et tidspunkt hvor Helnor allerede er i mislighold.

 

 1. Forsendelser og levering av tjenester – oppfyllelse av kontrakt – utføres under forbehold om at slik oppfyllelse ikke forhindres av nasjonale eller internasjonale reguleringer, særlig eksportreguleringer og handelsforbud eller hvilke som helst andre rekstiksjoner. De kontraherende parter er forpliktet til å anskaffe all informasjon og dokumentasjon nødvendig for eksport/innenlands forsendelse/import. Forsinkelser forårsaket av eksportkontroll eller saksbehandling overstyrer enhver fastsatt leveringstid eller leveringsfrist. Hvis nødvendige lisenser, tillatelser e l. For bestemte produkter som ikke kan anskaffes, skal kontrakten anses for ikke være inngått når det gjelder de rammede produktene; ethvert ansvar basert på dette og overnevnte forsinkelse fraskrives.

 

 1. Kjøper kan heve kontrakten uten varsel hvis det endelig viser seg umulig for oss å yte de kontraktsmessige avtalte ytelser før avtalt tidspunkt for overgang av risiko. Videre kan kjøper heve kontrakten hvis det viser seg umulig for oss å oppfylle deler av en ordre og han har saklig og berettiget grunn til å nekte delvis levering. Hvis dette ikke er tilfellet må kjøper betale den delen av kontraktsprisen som dekker den delvise leveransen Helnor yter. Hvis leveringshindringen eller manglende evne til levering oppstår under utsatt leveringsfrist, eller hvis kjøper alene bærer ansvaret eller en klart overveiende del av ansvaret for hindringen eller den manglende leveringsevnen, er kjøper fortsatt forpliktet til å yte betaling og motta levering.

 

 1. Hvis vi ikke leverer i tide, og dette fører til at kjøper lider tap, er kjøper berettiget til å kreve kompensasjon for mislighold i form av et engangsoppgjør. For hver hele uke med forsinkelse vil denne summen beløpe seg til 0,5 %, men aldri totalt mer enn 5 % av verdien av den delen av den samlede forsendelsen hvis, som et resultat av forsinkelsen, ikke kan bli brukt rettidig eller i overensstemmelse med kontrakten. Hvis, etter forfallsdag, kjøper setter en rimelig tidsfrist for leveringen, og denne tidsfristen ikke overholdes, blir kjøper berettiget til å trekke seg fra kontrakten. Andre krav som oppstår på bakgrunn av forsinket levering er regulert utelukkende av pkt 12 i disse betingelsene.

 

 1. Metoden for spedisjon, transportmiddel, transportrute samt type og omfang av nødvendige beskyttelse, valg av speditør eller transportør i tillegg til pakking skal være overlatt til våre preferanser. Dette vil bli gjort etter vårt skjønn og med rimelig aktsomhet og med hensyn til begrensning av mulig ansvar. Varene skal kun være forsikret ved eksplisitt anmodning fra kjøper og for hans regning.

 

 1. Retur

  Ingen retur for spesialbestilte varer. Alle produkter bestilt og produsert i spesiell utførelse eller på spesifikke mål tas ikke i retur

  Forhåndsavtalt returrett
  Dersom det skriftlig på forhånd er avtalt returrett av varer, så gjelder de betingelsene som følger av dette avsnittet.

  Kjøper skal betale et returgebyr som tilsvarer 20 % av kjøpesummen.

  Faktura- eller ordrenummer for kjøpet skal oppgis av Kjøper.

  Ved avtalt retur tildeles returen et returnummer av Selger. Varene skal returneres til den returadresse som er angitt i returdokumentet.

  Returdokumentet skal være mottatt hos Kjøper før returforsendelsen effektueres.

 

Varer som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i

original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering fra Selgers lager.

Alle varer kontrolleres for skade ved mottak. Ved skade på varen(e) avregnes dette på kreditnota.

 

Retur skjer for Kjøpers regning og risiko, slik at blant annet retur-frakt-kostnader skal

dekkes av Kjøper.

Retur av varer det ikke er forhåndsavtalt returrett på.
Selger kan avvise retur av varer dersom det ikke skriftlig på forhånd er avtalt returrett. Kjøper har kun rett til retur der Selger skriftlig aksepterer retur.

 

Kjøper skal betale et returgebyr som tilsvarer 40 – 80 % av kjøpesummen som fastsettes av Selger.

 

Faktura- eller ordrenummer for kjøpet skal oppgis av Kjøper.

 

Ved avtalt retur tildeles returen et returnummer av Selger. Varene skal returneres til den returadresse som er angitt i returdokumentet.

 

Returdokumentet skal være mottatt hos Kjøper før returforsendelsen effektueres.

 

Varer som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i

original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering fra Selgers lager.

 

Alle varer kontrolleres for skade ved mottak. Ved skade på varen(e) avregnes dette på kreditnota.

 

Retur skjer for Kjøpers regning og risiko, slik at blant annet retur-frakt-kostnader skal

dekkes av Kjøper.

 

 

 1. Reklamasjon

Kjøper er ved mottakelse forpliktet til å foreta en nøyaktig om grundig undersøkelse av det leverte i forhold til orden, feil, mangler og fraktdokumentene skal undersøke varen slik god skikk tilsier ved levering ex works og straks når varen er kommet frem til kjøper eller endelig leveringssted når dette er et annet sted enn kjøper.

Kjøper skal straks reklamere i fall det oppdages feil/mangler ved varen. Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til Helnor om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 5 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil/mangler innen de nevnte frister, til tross for at kjøper oppdaget eller burde oppdaget årsaken til reklamasjonen, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil/mangler.

 

Kjøpers rett til å fremsette krav mot eller reklamere til Helnor med hensyn til kontraktsbrudd eller feil ved en levering, utløper under enhver omstendighet senest ett år etter det førstkommende av overgang til risiko eller levering

 

 1. Krav basert på mangel

 

Helnor sitt ansvar gjelder ikke for feil/mangler forårsaket av omstendigheter etter at risikoen for varene gikk over på kjøper.

 

For det tilfellet at det blir levert mangelfulle varer gjelder følgende:

 

 1. Forutsett at korrekt reklamasjon fremsettes i tide, forplikter Helnor seg til kostnadsfritt å reparere, eller, etter vårt eget valg, å omlevere alle deler og tjenester som påvises å ha en materialfeil, i den grad feilen eksisterte før risikoovergang og dersom dette kan skje uten å volde Helnor urimelig kostnad eller ulempe. Helnor kan isteden foreta omlevering dersom vi ønsker det.

  Helnor har intet ansvar for feil eller mangler utover avhjelpen i medhold av første avsnitt ovenfor. Helnor er således under ingen omstendighet ansvarlig for direkte, indirekte tap eller konsekvenstap, inkludert spesielle eller tilfeldige tap som feil/mangler måtte forårsake, herunder blant annet driftsavbrudd, tapt fortjeneste, tapte inntekter eller andre økonomiske tap.

 

 1. Krav basert på mangler fraskrives hvis varens avvik fra dens avtalte egenskaper er ubetydelig, hvis dens nytteverdi er ubetydelig svekket, hvis den etter risikoovergang har vært utsatt for alminnelig slitasje, eller skade på grunn av feilaktig eller skjødesløs behandling, utsatt for for stor belastning eller utsatt for uegnet bruk.

 

 1. Helnor gis i utgangspunktet anledning til å bestille en erstatningsordre for omlevering innen rimelig tid. Hvis erstatningsordren heller ikke oppfyller kontrakten kan kjøper heve eller kreve prisavslag. Heving kan bare kreves når kjøpers formål med kjøpet vil vesentlig forfeiles som en konsekvens av mangelen.

 

 1. Krav fra kjøper ut over retting eller omlevering, herunder for å dekke utgifter pådratt som følge av avhjelpen, kan ikke kreves med mindre det skjer i henhold til punkt 12 nedenfor. Helnor sitt ansvar overfor kjøperen vil under enhver omstendighet, og uavhengig av grunnlaget for kjøpers krav, være begrenset til mottakers dokumenterbare direkte tap, begrenset oppad til det beløp som kjøper har betalt for leveransen som er grunnlaget for kravet

 

 1. Hvis en mangel reklameres over, kan kjøper holde tilbake en del av betalingen tilsvarende mangelen, dog kun under forutsetning av at mangelen beviselig er åpenbart korrekt. Dersom kjøperen har reklamert over feil/mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil/mangler som Helnor svarer for, har Helnor rett til kompensasjon fra kjøperen for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført Helnor.

 

 1. Hvis bruk av det leverte produktet forårsaker at immaterielle rettigheter som for eksempel patent- eller opphavsrettigheter blir krenket, og dette ikke er kjøpers risiko eller ansvar, vil vi i prinsippet og for vår regning fremskaffe Kjøper rett til å fortsette og bruke produktet eller sikre at det leverte produktet ikke lenger krenker noen rettigheter ved å modifisere det på en måte som kjøper med rimelighet må akseptere. Hvis dette ikke kan gjøres på et kommersielt rimelig vis eller innen rimelig tid, er kjøper berettiget til å heve kontrakten.

 

 1. Forpliktelsen på vår side nevnt i punkt 10 nr 6 er, med de unntak som følger av punkt 13, uttømmende og endelig ved tilfelle av patent- eller opphavsrettskrenkelser. De kommer kun til anvendelse dersom:

 

 • Kjøper informerer oss uten opphold om krav angående patent- eller opphavskrenkelser.
 • Kjøper gjør det mulig for oss å utføre modifikasjonene som forskrevet i punkt 6 hvis anvendelig, og hvis ikke, gir oss rimelig bistand ved imøtegåelse av fremsatte krav, og at alle rettslige mottiltak, inkludert utenomrettslige forlik, er forbeholdt vår kontroll og beslutning.
 • Den rettslige mangelen ikke har oppstått som følge av Kjøpers instruksjon eller særlig krav fra Kjøper.
 • Kjøper ikke har forårsaket krenkelsen ved å endre det leverte produktet, eller bruke det på en i kontrakten uforutsett måte, eller på annet vis har pådratt seg ansvar for krenkelsen.

 

 1. Hvis vi skal levere varer basert på tegninger, modeller, prøver eller eksempler/deler anskaffet av kjøper, er kjøper ansvarlig for enhver krenkelse av immaterielle rettigheter. Kjøper skal holde oss skadesløse for tredjepartskrav og ethvert ansvar som måtte oppstå derav. Hvis en tredjepart forhindrer oss i å fremstille eller levere varer på grunn av immaterielle rettigheter påberopt av ham, er vi berettiget til å avbryte vår leveranse i påvente av rettslig avklaring fra kjøper og tredjepart, uten selv å undersøke den rettslige posisjon nærmere. Hvis forsinkelsen blir av en slik art at vi ikke med rimelighet kan forventes å fortsette og innfri kontrakten, er vi berettiget til å heve den.

 

 1. Vi vil informere kunden om alle tredjeparts rettigheter vi er oppmerksomme på.

 

 1. Leveringshindringer/force majeure

   

  Hvis det inntrer forhold utenfor Helnor`s kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør Helnor`s oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er Helnor uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, naturkatastrofer og ekstreme naturhendelser samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.

Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen for så vidt gjelder den/de berørte leveranse(r). Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt tilsvarende varigheten av hindringen.

Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den annen part

Beror forsinkelsen på en tredjemann som Helnor har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er Helnor fri for ansvar når tredjemann ville være fritatt etter regelen i foregående ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som Helnor har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

Ansvarsfrihet gjelder så lenge hindringen virker. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle men ikke gjør dette.

Kjøper kan ikke kreve erstattet direkte eller indirekte tap for forsinkelse. Helnor sitt ansvar overfor kjøperen vil uansett være begrenset til mottakers dokumenterbare direkte tap, begrenset oppad til det beløp som kjøper har betalt for leveransen som er grunnlaget for kravet.

 1. Ansvar

 

 1. Erstatningskrav fra kjøper på ethvert grunnlag, herunder særlig kontraktsbrudd og handlinger som ikke er tillatt, kan ikke fremsettes med mindre ansvar er pådratt på grunnlag av vilkårene fastsatt i punkt 2 under.

 

 1. Vi er kun erstatningsansvarlige, uansett rettslig grunnlag, bare i tilfelle av:
 1. forsett
 2. grov uaktsomhet
 3. feil og mangler som vi på skadevoldende vis har skjult, eller har garantert å være ikke-eksisterende
 4. ansvar pådratt under ufravikelig produktansvarslov
 5. Jurisdiksjon og lovvalg

 

Enhver tvist mellom kjøperen og Helnor knyttet til innholdet i disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Hedmarken tingrett som verneting.

 

 1. Forhold til annen lovgivning

  Kjøpsloven og annen lovgivning får anvendelse som tillegg til denne avtale i den grad denne avtale ikke inneholder avvikende bestemmelser.